Webbanalys med affärsnytta

Webbanalys


 • Var kommer dina besökare ifrån?
 • Och vad gör de på din webbplats?

Webbanalys innebär att noggrant undersöka en webbplats besökare. I en vidare mening används “webbanalys” också om analyser av företags eller personers positioner eller synlighet på Internet generellt. Exempelvis deras ranking i sökmotorer, synlighet i sociala medier och på andra webbplatser, samt trafik till den egna webbplatsen. Men vanligtvis betyder webbanalys endast

en noggrann undersökning av en webbplats besökare med kvantitativa eller kvalitativa mått, metoder och verktyg

Webbanalysen är i hög grad statistisk och kvantifierande. Men en djupgående analys ämnar alltid att se bortom de mest uppenbara och generella siffrorna för att hitta underliggande relationer och orsaker. Således är segmentering & differentiering en viktig del av analysen. Så kallad kvalitativ metodik förekommer också. (Här är en avancerad definition)
Syftet med webbanalysen
Webbanalyser kan göras av flera skäl, inte minst beroende på vilka mål man har med med sin närvaro på webben – sin hemsida, Internetmarknadsföring, aktivitetet i sociala medier, etc. Utan mål är analysen ofta handfallen, man vet inte vad man letar efter eller varför.
Å andra sidan måste analysen vara förutsättningslös och öppen – man kan inte veta exakt vad man kommer att finna, och det är just det som är poängen. Precis som i all forskning.

Man kan därför säga att målet med ett företags webbanalys är – att finna data som visar om man uppnått sina affärsmässiga mål och som kan hjälpa till att utvärdera och formulera nya mål och strategier, i synnerhet webbstrategier.

Mål & affärsnytta med webbanalysen

För ett företag är nyttan med webbanalys just detta: att kunna utvärdera och skapa affärsstrategier. Datan man får in är underlaget, det som skall analyseras. Analysen av datan visar på vilken avkastning företagets insatser gett och vilka möjligheter och gränser nya insatser står inför. Så snart man satt upp affärsmål att stämma av och jämföra mot kan man utvärdera och justera sina insatser.
Ett mål som företag ofta sätter upp är att “få mer besökare till hemsidan”. Det kan förvisso fungera som ett mål, i synnerhet tidigt i en webbstrategisk process. Och att man har besökare är förvisso en förutsättning för att man skall få kunder eller kunna förmedla information via hemsidan.
Men så snart man uppnått mål “fler besökare” inser man också hur otillräckligt det är. Besökare i sig räcker inte, utan man vill ha rätt besökare och man vill få dem att agera på ett särskilt sätt.
Nyttan med webbanalysen är att man genom den kan få reda på hur många, vilka och varför besökare hittat till webbplatsen och vad de gjort på den. I webbanalysen kan man se vilka besökargrupper (segmentering) som är mest värdefulla och använda sina resurser (inom till exempel sponsrade länkar och sökmotorsoptimering) för att få fler av just dessa besökare.
Exempel på mer meningsfulla webbstrategiska målsättningar är exempelvis att få fler besökare som:
 • stannar längre på webbplatsen
 • besöker en särskild undersida
 • genomför ett köp
 • genomför köp till ett värde av X kronor
 • tar kontakt via formulär eller telefon
 • befinner sig i ett särskilt geografiskt område
 • sökt efter något särskilt i en sökmotor
Men för att nå sina mål räcker det inte med att man analyserar, man måste också jobba aktivt med driva trafik via till exempel annonser och sökmotorsoptimering, samt att optimera webbplatsen så att besökaren agerar på det sätt man vill.

 

Data-insamling

Webbanalysens data tillkommer när ett besök på en webbplats registreras, vilket sker genom loggfiler eller taggning av sidor (page tagging). Den senare metoden är numer den klart dominerande. Taggning innebär att osynliga bilder och ett javascript laddas när en sida laddas och genom att en kaka (cookie) därmed läggs i besökarens dator.
Med hjälp kakor kan man till exempel identifiera en besökare som ny eller återkommande och även veta när besökaren besökte webbplatsen senast samt hur ofta den (det vill säga webbläsaren som kakan tillhör) varit där.
Enligt svensk lag måste det finnas information på webbplatsen om att en kaka läggs i besökarens dator.

 

Kvantitativa metoder i webbanalys

Webbanaylsens data presenteras med fördel i statistiska program, som till exempel Google Analytics. I dessa kan man få numeriska, genomsnittliga värden för en mängd dimensioner av webbplatsens besökare. Den kvantitativa analysen fokuserar på antal och relationer.
Till de rudimentära (om än ej oviktiga) dimensionerna räknas:

 • antal besök tid (på sida eller webbplats)
 • antal sidvisninger per besök avvisningsfrekvens (andel som lämnade webbplatsen utan att besöka någon mer sida än den de landade på).
Mer intressanta är i regel siffror över:
 • antal transaktioner
 • ordervärden
 • nya kunder
 • förfrågningar / leads
I sig själva ger dessa numeriska värden inte mycket affärsnyttig information. Men när man samkör dem kan analysen bli djupgående och intressant. Då kan man till exempel få veta hur många besökare man fick via ett särskilt sökord som befann sig i ett visst geografiskt område och som dessutom tog kontakt via ett formulär.
Och man kan – inte minst – jämföra detta med besökare som kom via andra sökord och/eller befann sig i andra geografiska områden. Det ger affärsnyttig information som kan fungera väl som beslutunderlag inför investering i annonser, bland annat. Webbanalytiska statistikprogram tillåter oss att enkelt korsköra data för en stor mängd dimensioner av vår webbplats besökare.
Kvalitativ metod i webbanalys

 

Kvalitativ metoder är fortfarande ovanliga inom webbanalys och kommer knappast att bli dominerande. Men de kan likväl tillföra analysen mycket. Ett exempel på kvalitativ analys är när man låter enskilda individer eller fokusgrupper reflektera över en webbplats struktur, utseende och navigation.

Ett annat exempel när man ber besökare yttra sig om sin upplevelse av webbplatsens efter avslutat besök.
Det finns flera smarta verktyg på marknaden (till en låg kostnad), såsom: Q4 Surveys & Userreport. Här är en översikt över många tillgängliga webbanalysverktyg.

 

 

Google Analytics

Det helt dominerande webbanalys-verktyget i Sverige idag är det kostnadsfria och mycket kraftfulla Google Analytics. På Precisera har vi konsult som klarat Googles tester och är Google Analytics Qualified Individual.

Våra uppdrag med Analytics varierar. Vi kan till exempel hjälpa er att göra

 • smarta konfigurationer så att ni får ut mer och värdefullare information om era besökare
 • analyser av vilka besökargrupper som är mest värdefulla
 • utvärdera olika marknadsföringskanaler

 

Vi gör webbanalys med affärsnytta!

Många företag har förstått värdet av att få information om sin webbplats besökare. Vissa har också skapat förutsättningar att mäta värdet av olika besökargrupper och insatser i Internetmarknadsföring. Dit hör Preciseras kunder.
Våra kunder får värdefulla analyser som de kan agera utifrån. Vi ger dem inte bara siffror – vi ger dem kunskap och råd.